English language

Služby

Nabízíme komplexní technologická, auditorská a poradenská řešení v oblasti úpravy vody!

Chemická úprava vody

Čištění technologických celků

Technologický audit

Poradenství v oblasti technologie vody

Čištění vzduchových chladicích a klimatizačních jednotek

Čištění tepelných výměníků

Chemická úprava vody

Pro své zákazníky realizujeme servisně i dodavatelsky úpravu vody pro chladicí systémy, horkovody, teplovody, parní systémy a oplachové vody.
Mezi naše zákazníky patří výrobci plastových i kovových dílů pro automobilový průmysl, slévárny, potravinářské výroby, společnosti zajišťující integrovaný facility management pro výrobní, institucionální i komerční subjekty, hotely, obchodní centra, administrativní budovy, nemocnice a lékařská zařízení.
Úzce spolupracujeme s řadou systémových dodavatelů, výrobců a projektantů chladicích systémů, parních i horkovodních kotelen a podílíme se na inovaci a vývoji nových chemických produktů k úpravě technologických vod.
Jako externí technologové vody monitorujeme kvalitu vody a na základě pravidelně prováděných chemických i mikrobiologických analýz optimalizujeme dávkování chemických látek a směsí, aby voda jako teplosměnné medium dosahovala takových parametrů, které umožní co nejlepší technologicko-výrobní podmínky.
Spolu s našimi zákazníky hledáme optimalizace v procesu řízení výrobní technologie, abychom společně dosáhli co nejlepší plynulosti výroby a minimalizovali produkci vadných výrobků.
Klademe důraz na vysokou kvalitu nabízených služeb s využitím nejmodernějších technologií a znalostí z oboru technologie vody. Neustále se vzděláváme a spolupracujeme s řadou předních tuzemských i zahraničních odborníků, díky nimž můžeme přesáhnout i oblast našich služeb a pomoci našim zákazníkům při řešení specifických problémů.

Čištění technologických celků

Naše společnost nabízí chemické čištění rozličných technologických celků. Umíme vám pomoci navrhnout i realizovat vyčištění chladících vodních i glykolových okruhů, otopných soustav, chladicích věží a odpařovacích kondenzátorů, parních i horkovodních koltů, nádrží oplachových vod, zásobních jímek a dalších okruhů s teplosměnnými médii. V rámci našich služeb také provádíme čištění membrán reverzních osmóz, ke kterému dochází pravidelně v rámci periodické údržby zařízení, popřípadě umíme rychle reagovat na vzniklé havarijní situace. Umíme Vám poradit a navrhnout způsob čištění a počáteční pasivaci nových strojů a zařízení, aby byla dosažena co nejvyšší míra jejich životnosti.
Ke každému čištění přistupujeme individuálně, neboť každý technologický celek má svá specifika. Nejprve vyhodnotíme, zda je třeba danou technologii čistit od minerálních úsad, korozních produktů, kalů, olejů, mikrobiologických nánosů nebo jiných nečistot, a tomu pak přizpůsobujeme i chemickou skladbu navržených přípravků.
Před samotnou aplikací vyhodnotíme nejlepší možný způsob provedení čištění s ohledem na materiálové složení technologie a časovou náročnost danou místními podmínkami. Neopomeneme rovněž zohlednit ekonomický a ekologický dopad pro zákazníka.

Technologický audit

Abychom docílili optimálního provozního stavu Vašeho zařízení či vodního nebo parního okruhu, musíme porozumět podmínkám, za kterých je provozován. K tomu potřebujeme soubor informací o kvalitě vody na vstupu, kvalitě vody uvnitř systému, režimu provozu zařízení a prováděné údržby, monitoringu vybraných parametrů, souboru fyzikálních podmínek pro celek i jednotlivé části, materiálovém složení okruhu a bilancích spotřeb médií. Je důležité se pokusit stručně poznat historii provozních stavů a problémů spojených s daným systémem. Čím ucelenější soubor znalostí o daném systému známe, tím lépe umíme navrhnout řešení pro vaše podmínky.
Při první nezávazné a bezplatné návštěvě u vás se pokusíme všechny tyto relevantní informace s vaší pomocí zjistit a vlastním laboratorním měřením ověřit aktuální kvalitu vody v požadovaných profilech. O tyto výsledky se s Vámi písemně podělíme a vše srozumitelně vysvětlíme.
Na základě tohoto souboru informací Vám předložíme cenovou nabídku našeho technologického řešení.

Poradenství v oblasti technologie vody

Potřebujete poradit s problémy týkajících se vody? Není nic jednoduššího, než nám zaslat váš dotaz emailem nebo nás můžete kontaktovat telefonicky. Stačí poslat krátký dotaz a dále už to můžeme spolu rozvinout a hledat možná řešení. Někdy stačí jednoduchá rada na dálku, jindy je zase potřeba hlubší analýza problému a osobní návštěva.
Bez ohledu na oborové ambice pro technologii vody je našim společným cílem najít vždy taková řešení, s nimiž za co nejjednodušších možných podmínek dosáhneme spokojenosti a vyváženosti ve všech směrech.
V případě, že vámi požadovaná problematika přesahuje náš obor, neváháme do jejího řešení zapojit odborníky a specialisty z dalších technických oborů, případně diskuzi vést s dalšími kolegy u nás v ČR i zahraničí, se kterými obvykle úzce spolupracujeme a sdílíme společně nové poznatky a zkušenosti.

Čištění vzduchových chladicích a klimatizačních jednotek

Pravidelné čištění vzduchových chladicích a klimatizačních jednotek je služba, která zajistí optimální provoz těchto zařízení jak z hlediska technologického, tak i z hlediska ekonomického.
Díky naší odborné znalosti zajistíme, že je čištění provedeno bezpečně, technologicky správně a s okamžitým prokazatelným zlepšením cirkulace vzduchu (měření anemometrem).
Pravidelnou péčí o tato zařízení zabráníte případnému přehřátí jednotek, poruchám a odstávkám výroby. Benefitem je pak prodloužení životnosti jednotek a snížení spotřeby elektrické energie při provozu až o 30 %.
Specifika jednotlivých zařízení a jejich umístění si vyžadují individuální způsob provedení čištění za využití speciálních chemických prostředků, páry či horké vody, případně se závěrečnou aplikací biocidního přípravku.
Způsoby čištění:

Chemické čištění

Chemické čištění probíhá za použití speciálních výrobků přímo určených pro hliníkové povrchy. Aplikace je ve formě pěny, která lépe ulpívá na svislých i vodorovných plochách chladičů, čímž maximalizuje čistící výkon při použití minimálního množství přípravku.

Pro čištění vnitřních klimatizačních jednotek a jejich výparníků využíváme speciálního čistícího přípravku ve formě pěny, který zároveň povrch dezinfikuje a poskytuje ochranu proti růstu mikrobiologie a bakterií až na 6 měsíců. Tím se zabrání šíření bakterií, plísní a virů, což pomůže k prevenci vzniku tzv. syndromu nemocných budov (SBS – Sick Building Syndrome). Velikou výhodou tohoto přípravku je, že odpadá nutnost jeho oplachu.

Parní čištění

Parní čištění používáme všude, kde nelze k čištění využít chemických přípravků (např. uvnitř budov, v potravinářství, blízko vodních toků, zdrojů pitné vody apod.).

Čištění tepelných výměníků

Pravidelným čištěním výměníků tepla dosahujeme udržení optimálních provozních podmínek, snižování nákladů na energiích a prodloužení životnosti těchto zařízení.
Naše společnost nabízí chemické čištění těchto zařízení při dodržení maximální šetrnosti k jejich konstrukčním materiálům. Ke každému čištění přistupujeme individuálně, kde v první fázi vyhodnotíme, zda je třeba zařízení čistit od minerálních úsad, korozních produktů, kalů, olejů nebo jiných nečistot, a tomu přizpůsobujeme i chemickou skladbu navržených přípravků.
Díky našemu vlastnímu čistícímu zařízení WT-Max 40 vybaveného oběhovým čerpadlem jsme schopni vyčistit většinu běžných typů tepelných výměníků, chladicích okruhů strojů a menších uzavřených cirkulačních okruhů.